Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị. 

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên và Hội thảo chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết Trung ương 6 khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động số 04-CTr/ĐUK ngày 06/5/2008 triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối.

Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, cụ thể như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động; lãnh đạo, thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Việc kiện toàn mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; công tác phát triển đảng viên. Quy trình, quy định về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung và quy trình ban hành nghị quyết; cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để giúp đỡ khắc phục hoặc xử lý theo quy định. Quan tâm công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Các nội dung công tác nêu trên cần được đánh giá toàn diện, sâu sắc, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nhất là các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong tình hình mới.

Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu cho ý kiến vào Báo cáo Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên và dự thảo Báo cáo chuyên đề về đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, để Đảng ủy Khối tiếp tục hoàn chỉnh đảm bảo chất lượng và thiết thực.

Báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các quy định để xây dựng, ban hành các văn bản, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ để thực hiện trong đảng bộ. Hầu hết các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, đã có những mô hình hay. Chỉ đạo các cấp ủy tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 22-NQ/TW, gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.

Nhằm khắc phục mô hình tổ chức đảng và tổ chức doanh nghiệp nhiều nơi còn bất cập, thiếu đồng bộ, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng đề án trình Đảng ủy Khối, xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho một số đảng uỷ cơ sở theo Điều 6 Quy định số 196-QĐ/TW; xem xét, quyết định nâng cấp 11 đảng bộ cơ sở thành đảng bộ cấp trên cơ sở; ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho những đảng ủy cơ sở đủ điều kiện.

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhiều đảng ủy trực thuộc đã thành lập đảng bộ cơ sở công ty mẹ, đảng bộ cơ sở cơ quan tập đoàn kinh tế, tổng công ty để khắc phục tình trạng các chi bộ (trực thuộc đảng ủy cơ sở) trực tiếp trực thuộc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tại các doanh nghiệp thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối, phần lớn các tổ chức đảng cơ sở là tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 287-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, thuận lợi cho vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần không chi phối (từ 50% vốn điều lệ trở xuống) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, cấp ủy tham gia, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc khẩn trương tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng, triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm theo quy định.

Các cấp ủy đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động; lãnh đạo, thực hiệnviệc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được các cấp ủy quan tâm kiện toàn theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phát triển đảng được các cấp ủy quan tâm thực hiện, đảm bảo chất lượng đảng viên mới kết nạp, nhiều đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi trẻ, là nữ, công nhân.

Các cấp ủy cơ sở đã luôn quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác. Thực hiện nghiêm túc chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở, bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên của doanh nghiệp.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị. 

Nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã được quan tâm đổi mới. Mở rộng dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của tổ chức đảng. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do vậy đã từng bước khắc phục được những hạn chế trong sinh hoạt,nghị quyết, kết luận của chi bộ sát thực, khả thi hơn. Hầu hết các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, đa số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Các chi bộ đã thực hiện tốt việc phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt, cung cấp đầy đủ tài liệu cho đảng viên dự sinh hoạt. Nhiều chi bộ đã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt bằng các hình thức phù hợp. Điều hành của bí thư, chi ủy trong sinh hoạt đảm bảo quy định, phát huy dân chủ trong sinh hoạt; đảng viên tích cực tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết, kết luận chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đảng viên được tăng cường, kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để giúp đỡ khắc phục hoặc xử lý theo quy định. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Ðảng. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Cấp ủy các cấp luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng; xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lao động trực tiếp. Chú ý thử thách, giao nhiệm vụ để đánh giá quần chúng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và động cơ vào Đảng. Tính từ năm 2010 đến năm 2020 đã kết nạp được là 50.845 đồng chí, trung bình mỗi năm kết nạp được 4.622 đảng viên.

Vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cấp ủy cơ sở được tăng cường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối luôn giữ vững vai trò là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, điều tiết ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 700.000 người lao động; đi đầu trong an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, nhiều doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán; năng suất lao động, doanh thu, lợi nhuận đều tăng, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn, người lao động đủ việc làm, thu nhập được cải thiện, giải quyết được lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa.

Tuy nhiên, việc xây dựng, triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy cấp trên cơ sở tại một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chưa sát với tình hình của đơn vị để thực hiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về tổ chức và cán bộ, củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng gắn với quá trình cơ cấu lại và mô hình quản trị; xây dựng đội ngũ đảng viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự tiên phong gương mẫu và có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đảng bộ Khối mà Báo cáo chuyên đề đã nêu rõ.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Tổ biên tập, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội n gũ đảng viên cũng như Báo cáo chuyên đề, nhằm phục vụ việc chuẩn bị Đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trình Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng trong thời gian tới./.

Lan Hương
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tim-giai-phap-dot-pha-xay-dung-to-chuc-dang-va-dang-vien-trong-cac-doanh-nghiep-trung-uong-598444.html